Personeel


Ga op tijd het gesprek aan met rokende medewerkers. Betrek rokers ook in de voorbereidingen van het instellen van het rookverbod. Dit vergroot ook bij hen het draagvlak. Communiceer duidelijk met rokers wat het rookverbod inhoudt en dat ze alleen buiten het onderwijsterrein, uit het zicht, nog kunnen roken. Natuurlijk kan er weerstand zijn bij rokend personeel, luister daar vooral ook naar. Maar probeer toch het roken bij de medewerkers te ontmoedigen en bied hulp aan bij het stoppen met roken.

In de Tabaks- en rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en moet ervoor zorgen dat de wet nageleefd wordt.  Een werkgever mag wel besluiten een rookruimte voor personeel in te richten, maar hij is hiertoe niet verplicht. Zo’n rookruimte moet wel aan allerlei eisen voldoen. Lees hier verder.

In september 2019 is de Hoge Rechter tot het oordeel gekomen dat het toestaan van rookruimten in horeca in strijd is met het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. In het Nationaal Preventieakkoord staat dat rookruimten in (semi)-publieke en openbare gebouwen uiterlijk juli 2022 worden gesloten. Staatssecretaris Blokhuis heeft naar aanleiding van deze rechtszaak er voor gekozen om nog aanwezige rookruimtes in deze gebouwen in 2021 te sluiten. De overheid heeft een voorbeeldrol in deze en met het vervroegen van deze datum wordt het gat tussen het sluiten van de rookruimtes tussen verschillende sectoren kleiner. Afhankelijk van de snelheid van het wetgevingsproces zal er nog een exacte datum gekozen en gecommuniceerd worden.
De ervaring van scholen in het po, vo en ook mbo hebben laten zien dat het goed werkt om alle rookmogelijkheden, ook voor personeel, te beëindigen met de invoering van een rookvrij terrein.

De AMvB t.a.v. rookvrije schoolterreinen, regelt een rookverbod op schoolterreinen. Dit rookverbod geldt ook voor het personeel.

Scroll to Top