Handhaving rookverbod


Vanwege de corona crisis, is besloten om de handhaving door de NVWA op rookvrije onderwijsterreinen per 1 januari 2021 in te laten gaan. En niet per 1 augustus dit jaar. De wettelijke norm blijft wel: per 1 augustus wordt er niet meer gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen.
De NVWA zal voor het einde van het jaar bekend maken hoe ze dat toezicht gaat invullen.

Let wel: volgens de wet moeten onderwijsinstellingen al wel per 1 augustus 2020 op de terreinen het rookverbod instellen, aanduiden en handhaven. De wettelijke norm is dus al ingegaan.
Dit betekent, dat, als de NVWA vóór 1 januari 2021 een handhavingsverzoek ontvangt om op te treden in het kader van het rookverbod op schoolterreinen, ze deze conform de daarvoor ingerichte (juridische) procedure in behandeling zal moeten nemen.

Vanaf 1 januari 2021 start de NVWA met controles om na te gaan of onderwijsinstellingen het rookverbod op hun terreinen naleven. De eerste inspectie wordt vooraf aangekondigd. De inspecteur maakt een afspraak met degene die binnen de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het rookbeleid. Klik hier voor meer informatie over het toezicht en de handhaving op de website van de NVWA.

De inspecteur voert de inspectie uit binnen de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen voor COVID-19. Als de inspecteur van de NVWA tijdens een inspectie constateert dat het rookverbod op het schoolterrein niet of onvoldoende is ingesteld, aangeduid of gehandhaafd, dan is er sprake van een overtreding. Bij een eerste overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing. Op een later moment (veelal binnen drie maanden) wordt een her-inspectie uitgevoerd om te kijken of de overtreding is opgeheven. Bij een herhaalde overtreding legt de NVWA een bestuurlijke boete op, beginnend bij €600. Wanneer u daarna vaker in overtreding bent, kan de hoogte van de boete oplopen tot €4.500 per overtreding. De interventie is gericht op de beheerder van het gebouw of de inrichting. Vóór 1 januari 2021 publiceert de NVWA het aangepaste interventiebeleid op de website van de NVWA.

U heeft een rookvrij terrein ingesteld en dat moet ook omdat het een nieuwe wettelijke maatregel is. Daar moeten leerlingen en studenten zich aan houden, maar ook personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. Het maakt hierbij niet uit of een kind van zijn ouder(s) wel mag roken. Het is van belang om dit aan ouders goed uit te leggen. Buiten het terrein kunt u niet verbieden om in het openbaar te roken. Maar u kunt wel verzoeken om dit niet in het zicht van het schoolterrein te doen en geen overlast in de naaste omgeving van de school te veroorzaken. Het aangaan van het gesprek hierover is nodig als dit weerstand oproept, problemen geeft of als er klachten uit de buurt komen. Bewaar vooral het geduld bij deze gesprekken, neem de ander serieus en spreek de ander op een positieve manier aan. Bekijk hieronder ook het filmpje over hoe je een roker zou kunnen aanspreken.

Een school kan het beste in gesprek gaan met deze ouders, goede voorlichting geven over het nut en de noodzaak van een rookvrij schoolterrein en ook uitleggen dat ‘zien roken’ leerlingen later eerder ‘doet roken’. Draagvlak creëren voor een rookvrij schoolterrein, onder andere bij ouders, is voorafgaand aan de invoering van een rookvrij schoolterrein noodzakelijk. Maak ouders bewust van het feit dat ‘zien roken, doet roken’. Het verzoek aan ouders is om leerlingen rookvrij te brengen en op te halen. De school kan – bijvoorbeeld samen met de ouderraad – extra aandacht geven aan dit verzoek en in gesprek gaan met de ouders. Besteed als school aandacht aan de communicatie over het rookvrij brengen en halen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, website, social media of bijeenkomsten met ouders.

Als leerlingen buiten uw terrein zijn, geldt daar geen rookverbod en hoeft u ook niet te handhaven op een rookverbod. Maar als school wilt u dat uw leerlingen geen overlast veroorzaken in de buurt en bij de ingang van het terrein. Inventariseer waar de leerlingen gaan staan en of er een handiger plek is om ze naartoe te verwijzen en bespreek dit met ze. U kunt leerlingen vragen om lopend hun sigaret te roken en het peukenafval mee te nemen. Dat kan al overlast in de buurt voorkomen. Daarnaast kan het een aanleiding zijn om een vriendelijk advies te geven om te stoppen met roken, dat kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar ikstopnu.nl of stopstone.nl. Spreek de leerlingen op een positieve manier aan en vraag ook of ze zelf een voorstel hebben om dit op te lossen. Zorg ook dat de buurt weet bij wie ze zich met een klacht kunnen melden en regel intern wie de klacht behandelt en contact hierover onderhoudt.
Uw school heeft misschien eerder overlast van leerlingen in de buurt gehad, die niet ontstond door het rookverbod, maar door iets anders. Hoe heeft de school toen gehandeld? Welke stappen zijn toen genomen? Hoe is er omgegaan met de klachten uit de buurt? Mogelijk kunt u deze ervaring gebruiken om nu de overlast door roken tegen te gaan.

Scroll to Top