Boetes


De hoogte van de boetes zijn vastgelegd in de bijlage van de Tabaks- en rookwarenwet. Het begint bij €600 en het kan oplopen tot €4.500. Deze boetes gelden voor 2020, 2021 en verder.

Onder categorie D vallen overtredingen van het bepaalde bij of krachtens artikel 10, eerste en tweede lid.
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens artikel 10, eerste of tweede lid, worden bestraft met een bestuurlijke boete van €600. Dit bedrag wordt verhoogd tot:

  • €1.200 indien de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.
  • €2.400 indien binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de derde maal wordt begaan.
  • €4.500 indien binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete voor de eerste overtreding, een soortgelijke overtreding voor de vierde maal wordt begaan.

De Tabaks- en rookwarenwet en onderliggende regelgeving, gaat niet over de (rechts)verhouding tussen beheerders van gebouwen, inrichtingen en terreinen en de medewerkers, leerlingen of studenten en bezoekers die die plekken betreden. In zijn algemeenheid kan een school of instelling (of andere beheerder, als bedoeld in artikel 10 van de wet) voorwaarden stellen aan het betreden van de gebouwen, inrichtingen en terreinen, en aan het overtreden van die regels eventuele consequenties verbinden. Denk aan huisregels. Dergelijke voorwaarden moeten in elk geval op voorhand kenbaar zijn voor de persoon die het gebouw, de inrichting of terrein betreedt en een consequentie behoort redelijk te zijn in verhouding tot de overtreding. Welke maatregelen een school of instelling kan nemen wanneer en leerling of medewerker zich niet aan huisregels houdt, is situatieafhankelijk. Indien een school of instelling vragen heeft over de mogelijkheden van huisregels, waaronder het verhalen van boetes op leerlingen en/of medewerkers en eventuele andere maatregelen, kan zij terecht bij een intern of extern juridisch adviseur voor advies.

Scroll to Top